قبل از هر چیز از تنظیم بودن ساعت سرور Issabel مطمئن شوید. برای این کار از زیر منوی سیستم گزینه preferences را انتخاب می‌کنیم و سپس از زیر منوی آن Date/Time را انتخاب می کنیم در پنجره باز شده می‌توانیم ساعت سیستم را مشاهده و یا آن را اصلاح کنیم.

تنظیم ساعت در ایزابل


شرط زمانی در Issabel: شرط زمانی یا (Time Condition) دقیقاً یک شرط وابسته به زمان انتخابی شما است بدین شکل که اگر در محدوده زمانی بودیم عملکرد چگونه باشد و یا اگر نبودم چه کار دیگری انجام شود. برای تعریف شرط زمانی در Issabel ابتدا از منوی PBX گزینه PBX Configuration را انتخاب می‌کنیم و سپس گزینه Time Condition را انتخاب می‌کنیم. برای تعریف یک Time Group در Issabel از منو PBX، گزینه PBX Configuration را انتخاب می‌کنیم از تنظیمات PBX گزینه Time Group را انتخاب می‌کنیم.

آموزش زمانبندی در ایزابل
از منوی سمت راست گزینه Add Time Condition را برمی‌گزینیم. با صفحه مانند شکل زیر مواجه می‌شویم:

آموزش Time Condition در ایزابل

تنظیمات شرط زمانی در Issabel بسیار ساده است. ابتدا در قسمت Time Condition name یک نام برای شرط زمانی انتخاب می‌کنیم. در قسمت Time Group یک بازه زمانی که از قبل ساخته‌ایم را انتخاب می‌کنیم. در قسمت Destination if time matches مسیر تماس در صورتی که در بازه زمانی باشیم را مشخص می‌کند. در قسمت Destination if time does not match مسیر تماس در صورتی که در بازه زمانی نباشیم را مشخص می‌کنیم.


مثالی در مورد شرط زمانی: در قسمت قبل مثالی از ساخت یک بازه زمانی برای ساعت کاری را زدیم. حال برای این که در ساعت کاری تماس‌ها را به یک IVR وصل کنیم و در ساعت‌های غیر کاری صدایی مبنی بر این که ساعت کاری تمام شده است پخش کنیم بدین شکل عمل می‌کنیم. ابتدا یک IVR می‌سازیم در قسمت‌های قبل آموزش ساخت IVR در Issabel را داده‌ایم و بعد از آن یک announcement می‌سازیم که آموزش ساخت announcement در Issabel را نیز در قسمت قبل گفته‌ایم. صدای announcement را پایان ساعت کاری می‌گذاریم سپس یک Time Condition می‌سازیم بازه زمانی work time را به آن اضافه می‌کنیم و مسیر ورودی Inbound route را به Time Condition متصل می‌کنیم در قسمت Destination if time matches تماس را به IVR و در قسمت  Destination if time does not match تماس را به announcement متصل می‌کنیم. به همین سادگی شما می‌توانید یک شرط زمانی برای تماس‌های ورودی بسازید.


منبع: VOIPING