بسیاری مواقع در پروژه‌های VOIP برای بررسی کیفیت مکالمه نیاز است در ابتدا از میزان کیفیت شبکه و اینترنت موجود مطمئن شد. با استفاده از ابزاری (script) به نام speedtest-cli که با زبان Python نوشته شده است می‌توانید سرعت اینترنت خود را در محیط کنسول لینوکس ایزابل ببینید.


برای نصب به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

ابتدا باید Python و سپس Package Manager به نام PIP را نصب کنیم:

sudo yum install python3

حال چک می‌کنیم که آیا Python یا PIP به درستی نصب شده‌اند یا خیر:

Python3 --version
Pip-3 --version

حال برنامه speedtest-cli را نصب می‌کنیم:

pip install speedtest-cli

برای تست سرعت کافی است دستور زیر را اجرا کنید:

speedtest-cli

با آپشن -h می‌توانید help این کامند را مشاهده کنید:

usage: speedtest-cli [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes]
                     [--share] [--simple] [--csv]
                     [--csv-delimiter CSV_DELIMITER] [--csv-header] [--json]
                     [--list] [--server SERVER] [--exclude EXCLUDE]
                     [--mini MINI] [--source SOURCE] [--timeout TIMEOUT]
                     [--secure] [--no-pre-allocate] [--version]
 
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net
--------------------------------------------------------------------------
https://github.com/sivel/speedtest-cli
 
:optional arguments
  -h, --help            show this help message and exit
  --no-download         Do not perform download test
  --no-upload           Do not perform upload test
  --single              Only use a single connection instead of multiple. This
                        simulates a typical file transfer.
  --bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
                        affect the image generated by --share, nor output from
                        --json or --csv
  --share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
                        results image, not displayed with --csv
  --simple              Suppress verbose output, only show basic information
  --csv                 Suppress verbose output, only show basic information
                        in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
                        by --bytes
  --csv-delimiter CSV_DELIMITER
                        Single character delimiter to use in CSV output.
                        Default ","
  --csv-header          Print CSV headers
  --json                Suppress verbose output, only show basic information
                        in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
                        affected by --bytes
  --list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
                        distance
  --server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied
                        multiple times
  --exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied
                        multiple times
  --mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
  --source SOURCE       Source IP address to bind to
  --timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
  --secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
                        speedtest.net operated servers
  --no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
                        enabled by default to improve upload performance. To
                        support systems with insufficient memory, use this
                        option to avoid a MemoryError
  --version             Show the version number and exit
 

منبع: VOIPIRAN