همان‌طور که می‌دانید Log File در Asterisk در مسیر /var/log/asterisk و به نام full قرار دارد، به طور پیش فرض Asterisk تمامی جزئیات را در این فایل قرار می‌دهد و اگر سیستم تلفنی بزرگی دارید حجم این فایل می‌تواند برای شما دردسرساز شود، حال یاد خواهیم گرفت چگونه میزان درج جزئیات در این فایل را تغییر دهیم. همان‌طور که گفتیم، مسیر فایل Log مسیر روبرو است:

/var/log/asterisk

حال فایل زیر را برای ویرایش باز نمایید، برای این منظور می‌توانید از WinSCP استفاده نمایید:

the /etc/asterisk/logger.conf

فایل مذکور دارای چند بخش است، بخش اول [general] است که در این محل می‌توانید فرمت تاریخ و زمان درج شده در فایل Log را تعیین نمایید، برای آشنایی با تغییر فرمت باید با دستور strftime بر روی Linux آشنا بشوید، از google استفاده کنید و یا این دستور را روی کنسول Linux بزنید.

man strftime

اما بخش دوم همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم، [logfiles]

مثال زیر بخشی از فایل logger.conf بر روی سیستم تلفنی Elastix می‌باشد.

 [logfiles]

;
; Format is "filename" and then "levels" of debugging to be included:
; debug
; notice
; warning
; error
; verbose
;
; Special filename "console" represents the system console
;
;debug => debug
; The DTMF log is very handy if you have issues with IVR's
;dtmf => dtmf
;console => notice,warning,error
;console => notice,warning,error,debug
;messages => notice,warning,error
full => notice,warning,error,debug,verbose

همان‌طور که می‌بینید full همان نام فایل است و شما می‌توانید آن را به راحتی تغییر دهید گزینه‌های روبروی آن نیز میزان جزئیات درج در Log File می‌باشد. برای مثال در سرور خود نیاز به جزئیات بسیار در Log File ندارید، خوب مثال زیر فقط خطاها و ایرادات بزرگ را در Log File درج می‌کند، در ضمن Log File نیز console می‌باشد.


منبع: VOIPIRAN