گاهاً در Issabel ساعت سیستم حتی با تنظیم ساعت در محیط وب یا خط فرمان، بعد از Restart کردن با ساعت BIOS متفاوت است. این اتفاق به دلیل استفاده از فایل /etc /adjtime است که برای تنظیم زمان اختلاف ساعت سیستم در زمانی که از پروتکل NTP برای به دست آوردن تاریخ / زمان از یک NTP Server استفاده نگردد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سیستم‌های با مرجع reliable clock (مانند TSC در CPUهای پنتیوم) تفاوت بین زمان سپری شده CPU و ساعت سیستم در فایل /etc /adjtime ذخیره می‌شود و از این فایل در زمان راه‌اندازی مجدد سیستم برای تنظیم ساعت سیستم استفاده می‌شود. اگر به هر علتی تاریخ / زمان BIOS تغییر کند، در واقع این مکانیزم دچار اشتباه می‌شود که باعث می‌شود سیستم شما هر بار که راه‌اندازی مجدد می‌شود، تاریخ / زمان اشتباه تنظیم شود.


راه‌حل:

  • فایل / etc / adjtime را حذف کنید.
  • ساعت سیستم در Centos یا از طریق وب Issabel تنظیم کنید.
  • دستور hwclock – systohc را در خط فرمان اجرا کنید.


منبع: VOIPIRAN